Barion Pixel

Adatvédelmi Nyilatkozat

Tartalomjegyzék

 1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya
 2. Adatkezelőre vonatkozó információk
 3. Fogalom-meghatározások
 4. Adatkezelés módja, elvei
 5. A www.kincsemkastely.hu/com webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés, az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés ideje
 6. Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevő személyek adatainak kezelése
 7. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás
 8. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete
  • A. Az adatokhoz való hozzáférés
  • B. Jog a kezelt adatok pontosságához, teljességéhez és naprakész voltához
  • C. Az adatok helyesbítéséhez való jog
  • D. Az adatok törléséhez való jog
  • E. Az adatok törléséhez való jog
  • F.  Adatkezelés korlátozásának joga
  • G. Az adathordozhatóság joga
  • H. Tiltakozás az adatkezelés ellen
  • I.  Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga
  • J. Az érintett kérelmének elbírálása
  • K. Jogorvoslati lehetőségek
 1. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések
 2. Adatvédelmi incidensek kezelése
 3. Adatkezelési tájékoztató módosítása
 4. Alkalmazott jogszabályok

1. Adatkezelési tájékoztató célja, hatálya

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Nyír-Magvas Kft. (székhely: 4515 Kék, Kincseverem 29/40, cégjegyzékszám:15-09-066797, adószám: 12617610-2-15) (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, valamennyi érintett természetes személy számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez fűződő jogát tiszteletben tartsák a személyes adatok feldolgozása során.

Jelen tájékoztató hatálya az Adatkezelő által a társaság székhelyén, valamint a wwwkincsemkastely.hu/com weboldalon keresztül folytatott – elektronikus és papír alapú – adatkezelési tevékenységekre, műveletekre terjed ki.

Adatkezelő felhívja a jelen tájékoztatóban felsorolt adatkezelési tevékenységekkel érintett személyek figyelmét arra, hogy az Adatkezelő nem ellenőrzi azt, hogy az érintettek által az Adatkezelő részére megadott személyes adatok megfelelnek-e a valóságnak. Valamennyi érintett, aki az Adatkezelő számára személyes adatokat ad meg a jelen tájékoztatóban írtak szerint, az adatok közlésekor felelősséget vállal azért, hogy kizárólag saját személyes adatainak megismerését biztosítja az Adatkezelő számára, mely adatokról az érintett jogosult rendelkezni. Abban az esetben, ha az érintett a fentiektől eltérően jár el, úgy ezzel összefüggésben mindennemű felelősség kizárólag az érintett személyt terheli.

 1. Adatkezelőre vonatkozó információk

A jelen tájékoztatóban feltüntetett valamennyi személyes adatot az Adatkezelő kezeli. Az érintettek az adatkezelővel az alábbi elérhetőségeken keresztül tudnak kapcsolatba lépni:

Név: Matyasovszki István

Székhely és levelezési cím: 3934 Tolcsva, Kincsem dűlő 1.

Telefonszám: 06205192756

E-mail cím: info@kincsemkastely.hu

 1. Fogalom-meghatározások

Személyes adat: minden olyan információ, amely a közvetlenül vagy közvetve azonosított, illetve – egy vagy több azonosító, tényező vagy tulajdonság alapján – azonosítható természetes személyre vonatkozik.

Adatkezelés: személyes adatokon végzett bármely művelet, függetlenül annak módjától; ennek megfelelően adatkezelésnek minősül többek között a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, betekintés, lekérdezés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel más módon, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

Adatkezelő: a Nyír-Magvas Kft., aki a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit meghatározza.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó, a személyes adatokon történő technikai feladatok elvégzése, függetlenül az alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Hozzájárulás: az adatkezeléssel érintett személy önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló akaratnyilatkozata, mellyel félreérthetetlenül jelzi, hogy beleegyezik személyes adatainak kezelésébe.

Nyilvántartási rendszer: személyes adatokat tartalmazó adatbázis, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi vagy egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatokat közlik.

Felügyeleti hatóság: a személyes adatok kezelése során a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme és a személyes adatok Unión belüli szabad áramlásának megkönnyítése érdekében létrehozott független hatóság; Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Adatvédelmi incidens: az adatbiztonsági előírások sérülése, amelynek eredményeképpen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlenül vagy jogellenes módon megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, azokat jogosulatlan személyekkel közlik, vagy az adatokhoz ezen személyek hozzáférnek.

Cookie: vagy más néven „süti”, ún. anonim látogatásazonosító, melyet az Adatkezelő a honlapot megtekintő, illetve a honlapon működő webáruházban termékeket vásárló érintettek számítógépén elhelyez és visszaolvas. A cookie egy olyan egyedi adatsor, melynek alkalmazásával menthetők a honlapon alkalmazott beállítások és nyomon követhető, hogy mely felhasználó hogyan látogatott a honlapra, és ott milyen műveleteket hajtott végre. Az ilyen adatsor önmagában semmilyen módon nem alkalmas a felhasználó azonosítására, személyes adatot nem tartalmaz, funkciója a böngészés megkönnyítése.

 1. Adatkezelés módja, elvei

Azokat a személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő kezel, kizárólag közvetlenül az érintettektől gyűjti, így az Adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az érintettek maguk bocsátottak az Adatkezelő rendelkezésére. Az Adatkezelő személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz az Adatkezelő harmadik személyek adattovábbítása útján nem jut hozzá.

A jelen tájékoztatóban felsorolt személyes adatokat az Adatkezelő, mint borászati termékek kiskereskedelmével, forgalmazásával foglalkozó társaság, kizárólag ezen kereskedelmi, forgalmazási, valamint az ehhez kapcsolódó kiegészítő tevékenységei gyakorlása körében, minden esetben egyedileg meghatározott adatkezelési céloknak megfelelően használja fel. 

Az adatkezelés módjának meghatározásakor és a teljes adatkezelési folyamat során az Adatkezelő a tudomány és a technológia állásának megfelelően, a megvalósításhoz szükséges költségek, a természetes személyek jogaira vonatkozó kockázatok figyelembevételével végrehajtja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek segítségével egyaránt biztosítható az adatvédelmi elvek érvényesülése és az érintett személyek jogainak a védelme. 

Az Adatkezelő a személyes adat kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett természetes személy számára átlátható módon, a természetes személy jogainak érvényesülését szem előtt tartva végzi. 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során a személyes adatok gyűjtésére kizárólag a jelen tájékoztatóban egyértelműen meghatározott, jogszerű célokból kerülhet sor. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok kezelése a tájékoztatóban meghatározott céllal össze nem egyeztethető módon ne történhessen. 

Az Adatkezelő kizárólag az egyes adatkezelési célok szempontjából megfelelő és releváns, valamint a célok eléréséhez szükséges személyes adatokat kezeli. Az Adatkezelő arra törekszik, hogy az általa tárolt és kezelt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek, ennek érdekében pedig megtesz minden szükséges intézkedést, hogy a pontatlan vagy helytelen adatok mielőbbi helyesbítésre vagy törlésre kerüljenek.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat addig az időpontig tárolja, ameddig az az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges. Az adatok kezelése során az Adatkezelő mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazza, melyek ahhoz szükségesek, hogy az adatkezelő garantálni tudja az adatok biztonságát, ideértve azok jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodása elleni védelmet.

Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú, hogy azokat a személyes adatokat, melyek vonatkozásában az adatkezelés célja megvalósult, az adatok kezelésének időtartama lejárt vagy az érintett erre vonatkozó jogszerű kérelmet terjeszt elő, haladéktalanul törlésre, illetve annak érdekében, hogy kapcsolatuk az érintettel többé ne legyen helyreállítható, álnevesítésre kerüljenek.

 1. A www.kincsemkastely.hu/com webáruházban folytatott tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelés, az adatkezelés jogalapja és célja, az adatkezelés ideje

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő által a www.kincsemkastely.hu/com oldalon működő online webáruházában forgalmazott termékek megvásárlására vonatkozó elektronikus adásvételi szerződések tartalmának meghatározásához, a szerződés megkötéséhez, a szerződéses jogviszonyból fakadó kötelezettségek teljesítéséhez, valamint az Adatkezelőnek a szerződéssel kapcsolatos jogszerű igényei érvényesítéséhez szükségesek.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a webáruházban regisztrált felhasználóként, illetve regisztráció nélkül is tudnak megrendelést leadni. A webáruházban forgalmazott termékek megvásárlásához az érintetteknek az alábbi személyes adatokat kell megadniuk  attól függően, hogy regisztrált felhasználóként vagy regisztráció nélkül küldik el rendelésüket.

Regisztrált felhasználói fiókkal rendelkező személyek esetén: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám, jelszó. Regisztráció nélkül vásárló érintettek által kötelezően kitöltendő adatok: név, lakcím, szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím, mobiltelefonszám. 

A fent felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a megrendelt termékeket értékesíthessük Önnek, továbbá ahhoz is, hogy a megrendelt áruk ellenértékét kiszámlázhassuk, majd pedig a termékeinket kiszállíthassuk Önnek. Személyes adatainak kezelése az Adatkezelő és Ön között létrejövő szerződéses kapcsolaton alapul, ez az adatkezelésünk jogalapja. 

Az Adatkezelő fentieken túlmenően a megrendelés/vásárlás dátuma adatokat is kezeli.  

Személyes adatait a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeljük, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információkat az Ön részére eljuttassuk, így többek között értesítsük Önt a regisztráció sikeres megtörténtéről, a webáruházban leadott megrendelés beérkezését, rögzítését, feldolgozásának megkezdését visszaigazoljuk Önnek, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról tájékoztassuk. Fel kívánjuk hívni a figyelmét arra, hogy ezen tájékoztató levelek sem hírlevélnek, sem egyéb marketing vagy reklám célú megkeresésnek nem minősülnek, azok elküldéséhez az érintettek külön hozzájárulása nem szükséges.

Abban az esetben, ha Ön a www.kincsemkastely.hu/com oldalon vásárlóként regisztrál, személyes adatait mindaddig kezeljük, ameddig Ön saját felhasználói fiókját meg nem szünteti. Felhívjuk figyelmét, hogy törvényi kötelezettség alapján a vásárlásról kiállított számlát, az azon szereplő adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeli abban az esetben is, ha Ön egyébként a személyes adatainak törlését kéri.  

A fent felsorolt adatokat abból a célból is kezeljük, hogy – az Ön esetleges önkéntes teljesítésének hiányában – a szerződésből eredő vételár-követelésünk érvényesítésére irányuló jogi eljárások eredményesen megindíthatók és lefolytathatók legyenek. Az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben az Adatkezelőnek ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Önnel szemben fennálló követelését érvényesíteni tudja. 

A személyes adatok kezelését az Adatkezelő mindaddig végzi, amíg az érintett személy az erre vonatkozó hozzájárulását vissza nem vonja. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett személyes adatkezelés jogszerűségét.

 1. Adatkezelő által szervezett rendezvényeken részt vevő személyek adatainak kezelése

Az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken, eseményeken részt vevő természetes személyek adatait is kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintettek erre vonatkozó önkéntes, kifejezett, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, mely hozzájárulást az Adatkezelő által kifejezetten erre a célra kialakított nyilatkozat aláírásával adja meg az érintett személy. 

Az adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő által szervezett rendezvényekről, eseményekről az érintetteket értesítse, valamint az azokon részt vevő személyekről kép-, hang-, és videofelvételeket készítsen és azokat az Adatkezelő saját marketing céljaira felhasználja.

Az érintettről az alábbi személyes adatokat kezeljük: név, telefonszám, a rendezvény helyszínén készült audiovizuális kép-és hangfelvételeken szereplő képmása, illetve hangja, valamint a rendezvényen folytatott cselekménye, magatartása. Az adatok kezelése az érintett által adott, az adatkezelést engedélyező hozzájárulás visszavonásáig tart.

Adatainak marketing célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor jogosult írásban visszavonni a ”Nyír-Magvas” Kft., cím: 3934 Tolcsva Kincsem dűlő1. postacímre, vagy az info@kincsemkastely.hu/com e-mail címre küldött levél útján. 

Betekintésre vonatkozó joga alapján Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől  – más természetes személy jogainak csorbítása nélkül – a személyes adatait tartalmazó kép-, hang-, és videofelvételekről tájékoztatást, illetve másolatot kérjen, meghatározott feltételek fennállása esetén pedig az adatkezelés korlátozását vagy a személyes adatokat tartalmazó felvételek törlését kérje. Ezen kérelmeket haladéktalanul, de legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül elbíráljuk, és ennek eredményéről tájékoztatást nyújtunk.

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz, adattovábbítás

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok elektronikus formátumú kezelése esetén az adatok összegyűjtése és tárolása az Adatkezelő székhelyén található. 

Az Adatkezelő valamennyi, a jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatot jogosult megismerni a már korábban meghatározott cél elérése érdekében, kizárólag az adott cél eléréséhez szükséges körben és ideig. 

Ön a személyes adataik megadásával – jelen tájékoztatás ismeretében – önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy meghatározott személyes adataikhoz az Adatkezelő hozzáférjen, azokat a fenti célból megismerje.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő részére hivatalos megkeresés érkezik jogszabály által erre feljogosított hatóság vagy bíróság részéről meghatározott személyes adatok kötelező átadására vonatkozóan, az Adatkezelő ezen törvényi kötelezettségének teljesítése érdekében köteles a hatóság, illetve bíróság által kért személyes adatokat továbbítani.

Az Adatkezelő tájékoztatja továbbá az adatkezeléssel érintett természetes személyeket, hogy adataikat a jelen pontban írtakon túlmenően sem az Unión belül, sem harmadik országba nem továbbítja sem adatkezelők, sem nemzetközi szervezetek, sem egyéb címzettek részére.

 1. Érintettek jogai, a joggyakorlás menete

Az Adatkezelő az általa folytatott adatkezelési tevékenység során garantálja valamennyi érintett számára, hogy a jelen tájékoztatóban felsorolt, a GDPR által biztosított, a személyes adataik kezeléséhez fűződő jogaikat teljes körűen, az Adatkezelő részéről indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül tudják gyakorolni.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés

Ön érintettként jogosult arra, hogy az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozó információkról és a kezelt személyes adatairól felvilágosítást kapjon. Ennek érdekében írásos kérelme alapján rendelkezésére bocsátjuk az Önről kezelt adatok másolatát, tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, valamint az adatkezelés során Önt megillető jogokról. 

A kérelem teljesítése ingyenes. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő adatmásolat kiadása iránti kérelmét csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

 1. Adatpontosság, teljesség és naprakészség

Ön érintettként jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt adatai mindig megfeleljenek a pontosság, teljesség és naprakészség követelményeinek. 

 1. Az adatok helyesbítéséhez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy az Adatkezelő személyes adatait pontatlanul kezeli, bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését vagy az Ön által hiányosnak ítélt személyes adatok kiegészítését a megfelelő, illetve hiányzó adatok megadásával.

 1. Az adatok törléséhez való jog

Kérelmére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önről tárolt és kezelt személyes adatokat, ha az alábbi feltételek bármelyike megvalósul:

 • az adatkezelés célja megszűnt,
 • Ön visszavonta hozzájárulását és nem állapítható meg más jogalap,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező ok, ami a további adatkezelést indokolná,
 • jogellenes adatkezelés történt,
 • jogszabály írja elő az adatok törlését.
 1. Adatkezelés korlátozásának joga

Önnek joga van korlátozni személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelését abban az esetben, ha

 • tudomására jut, hogy személyes adatait pontatlanul kezeljük, amíg a személyes adatok pontosságát ellenőrizzük;
 • Ön szerint jogellenesen kezeljük adatait, de kifejezetten kéri, hogy a személyes adatait ne töröljük;
 • úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megadott célból, de a személyes adatok kezelése jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.
 1. Az adathordozhatóság joga

Az adathordozhatóság joga alapján lehetősége van arra, hogy azokról a személyes adatokról, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítéséhez kapcsolódóan kezel, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban tájékoztatást kérjen és kapjon, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatok közvetlen továbbítását kérje az Ön által megjelölt adatkezelő részére.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő – az adatok biztonsága érdekében – pdf formátumban adja át a kezelt személyes adatokról szóló tájékoztatást. 

 1. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha arra az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke alapján került sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben az Adatkezelő vonatkozó személyes adatait nem kezeli tovább, feltéve, hogy más jogalap nem áll fenn, ami az adatok kezelését az Adatkezelő számára lehetővé teszi.

A tiltakozáshoz való jog Önt megilleti abban az esetben is, ha az adatkezelés az Adatkezelő közvetlen üzletszerzési érdekeit szolgálja. Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha Ön megtiltja személyes adatai közvetlen üzletszerzési célból történő kezelését, úgy azokat az Adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti és a jövőben ebből a célból nem kezeli.

 1. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásának joga

Ön jogosult arra, hogy személyes adatainak kezelésére vonatkozó, önkéntes hozzájárulását indokolás nélkül bármikor visszavonja írásban, az info@kincsemkastely.hu/com e-mail címre vagy a Nyír-Magvas Kft., cím: 3934 Tolcsva, Kincsem dűlő 1. postacímre küldött nyilatkozatával. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása az Adatkezelő ezt megelőzően folytatott adatkezelési tevékenységének jogszerűségét nem befolyásolja.

A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nyilvántartásainkból töröljük, kivéve azt az esetkört, ha az adatok kezelését az Adatkezelő más jogalap (pl. szerződés, jogos érdek, jogszabály előírása) mellett is kezeli.

 1. Az érintett kérelmének elbírálása

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelésével, illetve a fenti, A. – H. pontokban felsorolt jogainak gyakorlásával összefüggésben az Adatkezelőhöz benyújtott valamennyi kérelmét azok beérkezését követően haladéktalanul megvizsgáljuk és a kérelem elbírálásáról írásban indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak az Adatkezelőhöz történő beérkezését követő 30 napon belül tájékoztatjuk.

Kérelemének megválaszolása, illetve annak teljesítése érdekében tett intézkedésekért az Adatkezelő díjat nem számít fel, kivéve abban az esetben, ha kérelmét megalapozatlanul vagy ismételten azonos tartalommal terjeszti elő; ezen esetekben a felmerülő adminisztratív költségekkel arányban álló, ésszerű mértékű díjat számítunk fel. A díj pontos mértékéről a kérelemre adott válaszunkban tájékoztatjuk.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Minden esetben törekszünk személyes adatainak jogszerű és az Ön kérésének megfelelő kezelésére, ezért amennyiben elégedetlen az adatkezelésünkkel, úgy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz. 

Amennyiben az Ön álláspontja szerint személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése nem volt jogszerű, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat. A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a www.naih.hu weboldalon érheti el. 

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette a személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat vagy az Ön lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti. 

Kifejezetten felhívjuk figyelmét arra, hogy a személyes adataira vonatkozó jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmét, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések elkerülése érdekében, kizárólag személyazonosságának egyértelmű megállapítását követően tudjuk teljesíteni. Személyazonosságának kétséget kizáró megállapítása érdekében kérjük, hogy papír alapú beadványában minden esetben tüntesse fel legalább nevét, lakcímét, e-mail címét, elektronikus úton beküldött kérelmét pedig nevének és lakcímének megjelölésével, korábban az Adatkezelő részére megadott, nyilvántartott e-mail címéről küldje el.

 1. Adatkezelő által meghozott adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt valamennyi személyes adat megfelelő szintű biztonságát garantálni tudja. A legmegfelelőbb adatbiztonsági intézkedés kiválasztása minden esetben egyedileg, az adatok vonatkozásában fennálló és valószínűsíthető kockázat figyelembe vétele és értékelése alapján történik.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében gondoskodik arról, hogy a személyes adatok kezelését lehetővé tevő rendszerek, adatbázisok, felületek, alkalmazások vonatkozásában az adatkezelés időtartama alatt mindvégig biztosított legyen ezek bizalmas jellege, megakadályozza a jogosulatlan beavatkozást, támadást vagy véletlen adatmegsemmisülést, adatvesztést.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő által bevezetett és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a tárolt és kezelt adatokat veszélyeztethetik.

Az Adatkezelő személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén garantálja, hogy az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, amennyiben az incidens az érintettek részére várhatóan jelentősen hátrányos következményekkel járna. 

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. A jelen adatkezelési tájékoztató módosításáról – a tájékoztató módosítással érintett pontjainak és a módosítás hatályba lépési időpontjának megjelölésével –  az érintetteket egyrészt az általuk megadott e-mai címre küldött értesítő útján, valamint a www.kincsemkastely.hu/com.hu weboldalon, külön figyelemfelhívás mellett tájékoztatjuk. 

 1. Alkalmazott jogszabályok

A jelen adatkezelési tájékoztató elkészítésekor az Adatkezelő valamennyi, az adatkezelési tevékenység végzését illetően irányadó, kötelező előírást, így különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vette alapul: 

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Budapest, 2020. 06.01.

A weboldalunkon sütiket használunk a felhasználói élmény növelése érdekében.